XIV Konferencja
Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie

Rogów, 20-21 marca 2018 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie,
Wydział Leśny SGGW w Warszawie
we współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych

zaprasza na

XIV Konferencję z cyklu
AKTYWNE METODY OCHRONY PRZYRODY W ZRÓWNOWAŻONYM LEŚNICTWIE

która odbędzie się w dniach 20-21 marca 2018 roku w auli CEPL SGGW w Rogowie

Temat przewodni: NAUKA I PRAKTYKA WOBEC ZJAWISK KLĘSKOWYCH W LASACH

Założenia

Ekosystemy leśne podlegają różnego rodzaju zaburzeniom o charakterze klęskowym. Z naukowego punktu widzenia rozległe zaburzenia są nieodłącznym elementem naturalnej dynamiki ekosystemów leśnych od czasu ich pojawienia się na Ziemi. Kształtują ich zróżnicowanie przestrzenne, strukturalne i bogactwo przyrodnicze. Dla wielu organizmów, szczególnie pionierskich, pojawienie się zaburzeń jest szansą na odtworzenie odpowiednich siedlisk. Mnogość procesów zachodzących w środowisku leśnym i wysoki stopień ich skomplikowania (bogata sieć powiązań) sprawia, że badania długoterminowych zmian w tych ekosystemach nie są łatwe. Dlatego bardzo trudno o jednoznaczne uzgodnienie zasad postępowania w lasach gospodarczych jak i na obszarach przyrodniczo cennych, zwłaszcza w parkach narodowych, w obliczu gwałtownych zaburzeń struktury zbiorowisk, zaniku chronionych gatunków czy siedlisk.

Z punktu widzenia praktyki leśnej powtarzające się zniszczenia lasów na dużych powierzchniach stanowią poważny problem i wyzwania dla hodowli i ochrony lasu, przynoszą też wymierne starty ekonomiczne. Uszkodzenia drzewostanów na skutek pożarów, porywistych wiatrów lub ich osłabienie w efekcie suszy, zmian klimatycznych, masowych pojawów owadów, grzybów i innych organizmów coraz częściej jest powodem zaniepokojenia społeczeństwa. Stawiane są pytania zarówno o skuteczność stosowanych obecnie metod ochrony ekosystemów leśnych jak też skali i form zagospodarowania surowca poklęskowego.

Podstawową intencją organizatorów konferencji jest przegląd wiedzy na temat metod ochrony ekosystemów leśnych w obliczu zjawisk o charakterze klęskowym oraz sposobów postępowania w miejscach zaburzeń

Cele konferencji

 • Przegląd metod ochrony ekosystemów leśnych w obliczu zjawisk klęskowych
 • Ocena skali i rzeczywistego wpływu zaburzeń ekosystemów leśnych na ich trwałość
 • Ocena wpływu zaburzeń w ekosystemach leśnych na poziom różnorodności biologicznej
 • Próba określenia zasad postępowania wobec zjawisk klęskowych w lasach gospodarczych
 • Próba określenia zasad postępowania wobec zjawisk klęskowych w lasach przyrodniczo cennych

Charakter konferencji i uczestnicy

Konferencja poświęcona jest doskonaleniu praktycznych metod ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie, szczególnie zachowaniu trwałości ekosystemów leśnych w obliczu powtarzających się coraz częściej zjawisk o charakterze klęskowym. Ma charakter ogólnopolskiego forum wymiany doświadczeń i poglądów w tym zakresie. Przeznaczona jest dla pracowników Lasów Państwowych, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, parków narodowych i krajobrazowych, środowisk naukowych, instytucji i urzędów publicznych, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych aktywną ochroną przyrody w lasach.

Patronat honorowy

 • Prof. Wiesław BIELAWSKI – JM Rektor SGGW w Warszawie
 • Andrzej KONIECZNY – dyrektor generalny Lasów Państwowych
 • Andrzej SZWEDA-LEWANDOWSKI – Główny Konserwator Przyrody

Patronat medialny

 • Agricola
 • Głos Lasu
 • Las Polski
 • Środowisko

Komitet Organizacyjny

 • Dariusz ANDERWALD – SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie
 • Jolanta BŁASIAK – Wydział Ochrony Przyrody DGLP
 • Janusz KOCHANOWSKI – Park Narodowy Bory Tucholskie
 • Prof. Jerzy MODRZYŃSKI – WL Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Prof. Ewa RATAJCZAK – Instytut Technologii Drewna
 • Prof. Jerzy SZWAGRZYK – WL Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Marek SŁAWSKI – SGGW Katedra Ochrony Lasu i Ekologii
 • Dorota ZAWADZKA – Instytut Nauk Leśnych Uniwersytetu Łódzkiego

http://cepl.sggw.pl/konferencja/amop/amop_14_2018/Program_14_AMOP_2018.pdf

×